I Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Lewinie Kłodzkim


REGULAMIN KONKURSU
 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest:
 • · rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień artystycznych dzieci

i młodzieży,

 • · kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej

związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

 1. Organizatorami Konkursu są :
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. ,,Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim
 • Parafia im. Św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach internetowych  http://zsplewin.szkolnastrona.pl/.  oraz http://parafialewin.pl/

 

 1. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej http://zsplewin.szkolnastrona.pl/.  oraz http://parafialewin.pl/

 
 
 
II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest dla  dzieci i młodzieży. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
 2. Zgłoszenia prac dokonuje opiekun /rodzic dziecka na podstawie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu.
 3. Szopka musi być wykonana techniką przestrzenną z dowolnych materiałów. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki.
 4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu znajduje się do pobrania na  stronach  internetowych http://zsplewin.szkolnastrona.pl/ oraz http://parafialewin.pl/

 

 1. Prace wraz z Formularzem zgłoszeniowym będą przyjmowane w budynku ZSP zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 1 do dnia12 grudnia 2013 roku.

 

 1. Prace doręczone w miejsce inne niż wskazane oraz poza terminem ich składania nie wezmą udziału w Konkursie.
 2. Prace zakwalifikowane do Konkursu zostaną wystawione w Hali Zespołu Szkolno – Przedszkolnego podczas corocznego KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO.
 3. Oceny prac dokona pięcioosobowe jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą Dyrektor ZSP, przedstawiciel Rady Parafialnej oraz nauczyciele wytypowani do pracy w Komisji.
 4. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu.
 5. 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 grudnia 2013 roku.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na  stronach internetowych http://zsplewin.szkolnastrona.pl/. oraz http://parafialewin.pl/a zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie na podstawie podanych danych teleadresowych.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się podczas KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO w dniu 14 grudnia 2013 roku.

10.  Prace konkursowe będzie można odebrać  w dniu 4 stycznia 2011r. w godzinach 9°° do 13°°.  Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.
IV. NAGRODY

 1. Organizator przyznaje nagrody za miejsca od I – III.
 2. Wysokość nagród dla zwycięzców wynosi:
 3. I miejsce – nagroda finansowa  w kwocie  300 zł brutto,
 4. II miejsce – nagroda  finansowa w kwocie  200 zł brutto,
 5. III miejsce – nagroda finansowa w kwocie  100 zł brutto.

 
V. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH.

 1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć własnej pracy artystycznej z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
 2. Autorzy nagrodzonych prac udzielają ZSP nieodpłatnej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów nagrodzonych prac w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania zdjęć szopki bożonarodzeniowej, publikowania w materiałach promocyjnych Szkoły oraz na miejskiej stronie internetowej, a także ich publicznego udostępniania.
 3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,  iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

 
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów..
 6. Informacje związane z konkursem można uzyskać w Sekretariacie ZSP im. ,, Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim.

 
 
 
Zał. Nr 1 do Regulaminu Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Dane osobowe
1. Imię i nazwisko, wiek:
……………………………………………………………………………
2. Miejsce zamieszkania:
……………………………………………………………………………
3. Telefon uczestnika:
……………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy do opiekuna:
……………………………………………………………………………
5. Numer szkoły, adres szkoły, klasa:
……………………………………………………………………………
Przedmiot zgłoszenia konkursowego:  Szopka Bożonarodzeniowa wykonana z materiału
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………
podpis autora


 

 

 


ZGODA RODZICA (OPIEKUNA)
na udział osoby niepełnoletniej
w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na udział
……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, wiek)
w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową
organizowanym przez ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM.,, NA BURSZTYNOWYM SZLAKU” W LEWINIE KŁODZKIM oraz PARAFIĘ  POD WEZWANIEM Św. MICHAŁA ARCHANOIŁA W LEWINIE KŁODZKIM
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.
Jednocześnie  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywania i zdjęć pracy we wszelkich materiałach dokumentujących konkurs oraz działalność Organizatora tj. stronie  Internetowej ZSP, parafii  i  publikację w  prasie lokalnej.
 
 
………………………………………………                                               …………………………………………………………
Miejsce i data                                                Podpis rodzica / opiekuna