Duszpasterska Rada Parafialna spełnia nieodzowna rolę w lokalnym kościele. Poprzez swoją radę, pomoc, zaangażowanie pomaga proboszczowi w duszpasterskiej działalności. Członkowie Rady wybierani są na określony termin.
Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

 

  • 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim powołuje społeczny organ doradczy, której zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.
  • 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim”.
  • 3. Rada parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim i ma siedzibę przy proboszczu parafii.
  • 4. Wykonanie tych zadań wymaga od członków rady parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie rady parafialnej winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.
  1. Kompetencje
  • 5. Rada parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
  • 6. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji rady parafialnej.
  • 8. Określenie zakresu kompetencji rady parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.
  • 9. Rada parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia rady parafialnej wprowadzać w życie.
  • 10. Do wykonywania postanowień rady parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków rady.
  • 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia rady parafialnej, zdaniem Księdza Proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, Ksiądz Proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków rady umotywować.
  • 12. Sprawy sporne między radą parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

  III. Skład i liczebność

  • 13. W skład Rady wchodzą:
  1. a) proboszcz i jego współpracownicy kapłani;
   b) rektorzy kościołów nieparafialnych;
   c) przedstawiciele zgromadzeń zakonnych działających na terenie parafii;
   d) przedstawiciele katechetów i katechetek świeckich;
   d) przedstawiciele bractw, ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii;
   e) przedstawiciele katolików świeckich.

   

  • 14. Członków rady parafialnej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy liczba członków rady.
  • 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków rady parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków rady za zgodą proboszcza.
  • 16. Skład rady parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.
  • 17. Na posiedzenia rady parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami rady.
  1. Kadencja
  • 18. Kadencja Rady trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu rady parafialnej uległa odnowieniu.
  • 19. Osoba, która jest członkiem rady parafialnej przez kolejnych 5 kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez 1 kadencję pauzować.
  • 20. Wygaśnięcie mandatu członka rady parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.
  • 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.
  • 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka rady z powodu postępowania niezgodnego ze statutem rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek rady parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.
  • 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka rady parafialnej na posiedzeniu rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w rady parafialnej.
  • 24. Rada parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.
  • 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej rady parafialnej.
  1. Posiedzenia
  • 26. Posiedzeniom rady parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
  • 27. Częstotliwość posiedzeń rady parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie rady parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.
  • 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami rady parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.
  • 29. Członkowie rady parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „wolne wnioski”.
  • 30. Członkowie Rady mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.
  • 31. Każde posiedzenie rady parafialnej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.
  1. Prawa i obowiązki członków rady parafialnej
  • 32. Członkowie rady parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.
  • 33. Obowiązkiem członka rady parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach rady parafialnej i w realizacji postanowień rady.
  • 34. Członkowie rady parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowania nowych form pracy.
  • 35. Udział w pracach Rady jest honorową pracą społeczną.
  • 36. Uchwalenie przez radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody proboszcza.
  • 37. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego. § 4. Rada parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. rada parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności rady parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
 
Skład Rady Parafialnej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim

Pani Agata Kubuj-Orman – przewodnicząca

Pani Barbara Matras

Pani Danuta Świtoń

Pani Agnieszka Czyżykowska

Pani Ewa Czyżykowska

Pani Stefania Domałeczna

Pan Robert Kozikowski

Pan Walerian Lichwa

Pan Paweł Bogacki