Przed udzieleniem Sakramentu chrztu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka i danymi chrzestnych. Sakramentu udziela się w czasie Mszy św. w Niedzielę w Lewinie na Mszy o godz. 11.00
Chrzestni nie mieszkający w parafii Lewin Kłodzki winni od swojego proboszcza dostarczyć zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym.
Prawo Kanoniczne Kościoła Katolickiego stanowi:
Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 
Punkty wytłuszczone wskazują, iż chrzestnym nie może być osoba wykluczona z możliwości przyjmowania sakramentów, oraz osoba, która nie uczestniczy w życiu Kościoła (uczestnictwo w Mszy św., sakramentach itp)